KLUBBENS VEDTÆGTER

KLUBBENS VEDTÆGTER

§ 1. Klubbensnavn og formål
Bordtennisklubben Sisu/MBK er hjemmehørende i Århus. Klubben, der er stiftet den 19. august 1980, er en fusion af bordtennisklubberne Sisu-70, stiftet den 29. maj 1970 og MBK, Frydenlund, stiftet den 20. september 1951. Klubbens formål er at dyrke og fremme interessen for bordtennis på såvel konkurrenceplan som på motionsplan.

§ 2. Medlemsforhold
1. Klubben består af såvel aktive, som passive medlemmer.

2. Optagelse af medlemmer sker ved skriftlig begæring herom. For medlemmer under 14 år kræves underskrift af forældre eller værge.

3. Udmeldelse af klubben kan kun ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel.

4. Et medlem kan ekskluderes, såfremt kontingent ikke betales rettidigt, eller medlemmet skader klubbens anseelse og arbejde.

§ 3. Kontingent
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og er gældende i den kommende sæson. Kontingentet skal være betalt senest den 1. september. Ønskes der licens, betales dette særskilt.

§ 4. Ledelse
Klubbens opgaver og interesser varetages af:
a. Generalforsamlingen.
b. Hovedbestyrelsen.
c. Diverse udvalg.

§ 4a. Generalforsamlingen
1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den sidste tirsdag i maj og indkaldes af Hovedbestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær, når Hovedbestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af klubbens medlemmer fremsender skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal i så fald afholdes senest 6 uger efter begæringens aflevering.

4. Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive/passive medlemmer over 14 år, der har været medlem i mindst 2 måneder og ikke står i restance ud over 2 måneder.

5. Stemmeafgivning kan kun finde sted ved personligt fremmøde.

6. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed og sker ved håndsoprækning, med mindre 5 stemmeberettigede tilstedeværende medlemmer eller dirigenten kræver skriftlig afstemning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

7. Lovændringer og nye love skal vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer.

8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:

 1. Valg af dirigent.
  2. Hovedformandens beretning.
  3. Kassereren redegør for klubbens økonomi og fremlægger det reviderede regnskab
  til godkendelse samt forelægger budget for den kommende sæson.
  4. Indkomne forslag – herunder fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af:
  a. Formand.
  b. Næstformand.
  c. Kasserer.
  d. Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
  e. 1 Bestyrelsessuppleant.
  f.  2 Revisorer.
  g. 1 Revisorsuppleant.
  6. Eventuelt.

§ 4b. Hovedbestyrelsen
1. Hovedbestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og valgbar er ethvert medlem over 14 år.

2. Hovedbestyrelsen består af mindst 5 medlemmer.

3. Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen. Formanden vælges i ulige år, kassereren vælges i lige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer og næstformand vælges for 1 år ad gangen.

4. I tilfælde af stemmelighed mellem 2 kandidater, er der først omvalg og derefter lodtrækning.

5. Hovedbestyrelsen vælger selv sin arbejdsform og er beslutningsdygtig, når mindst 3 hovedbestyrelsesmedlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er hovedformandens stemme afgørende.

6. Hovedformanden leder klubbens møder og sammenkalder Hovedbestyrelsen, så ofte han/hun finder det fornødent. Kassereren fører regnskabsbøgerne og en fuldstændig medlemsliste. Regnskaberne fremlægges på samtlige Hovedbestyrelsesmøder. Kassereren modtager alle Sisu/MBKs indbetalinger og foretager ligeledes alle Sisu/MBKs udbetalinger. Han/Hun fremlægger på generalforsamlingen det reviderede regnskab til godkendelse og fremlægger Hovedbestyrelsens forslag til budget for det kommende år. Regnskabsåret er 1. maj – 30. april.

7. Hovedbestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens bemyndigelse optage lån eller pantsætte klubbens ejendele. Ved optagelse af lån forstås ikke forrentning af bestående gæld eller ordinære driftsudgifter.

§ 4c. Diverse udvalg
Den daglige drift af klubben varetages af følgende udvalg:
a) Seniorudvalg.
b) Ungdomsudvalg.
c) Eliteudvalg.
d) Andre relevante udvalg nedsat af Hovedbestyrelsen.

Disse udvalg refererer direkte til Hovedbestyrelsen, som har det endelige ansvar for de forskellige områder.

§ 5. Ophævelse af klubben
Ophævelse af klubben kan kun ske:

a) På den ordinære generalforsamling og kræver 2/3 af de fremmødte stemmer herfor, eller

b) På en lovligt varslet ekstraordinær generalforsamling. I tilfælde af ophævelse træffer sidste generalforsamling/ekstraordinære generalforsamling bestemmelse om formuens anvendelse.

§ 6. Klubdragt
Klubdragtens farvesamensætning kan kun ændres, såfremt 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer herfor.

1. Klubdragten er blå-blå/sort (blå bluse – blå eller sorte shorts/nederdel). Klubdragten skal bevares uændret i mindst 2 år ad gangen, såfremt en ændring (snit eller farvenuance) vil medføre udgifter for medlemmerne.

2. For at deltage på hold i Sisu/MBK er det et krav, at man – som minimum – spiller i klubbens officielle klubbluse.

Disse love er vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling i august 1980 og løbende ændret, senest på den ordinære generalforsamling tirsdag den 19. maj 2015.